Privacyverklaring

AVG mei 2018 vs1

Privacyverklaring website Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden

De Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er
alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks op deze site een document of pagina tegenkomen
waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U
kunt per e-mail reageren via info@sbrdelden.nl

Externe links
Het auteursrecht van informatie op websites buiten www.sbrdelden.nl berust bij de eigenaar van de betreffende
pagina’s of gegevens. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt
bij de eigenaren.

Google Analytics
De SBR gebruikt de analysetool Google Analytics om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers
van de website te verzamelen.
De Stichting gebruikt de informatie uit Google Analytics alleen om de website te verbeteren. Wij geven deze
informatie nooit aan andere partijen en gebruiken deze nooit voor commerciële doeleinden.

Privacy
De SBR verwerkt voor de uitvoering van haar taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op
alle persoonsgegevens die de SBR verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de SBR omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet
website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal -vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)- worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
SBR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om de overeenkomst uit te kunnen voeren van de door ons geleverde diensten

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. SBR verwerkt persoonsgegevens over u als bezoeker doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres

Hoe gaat de Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat
betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een grondslag voor hebben voor doelen waarvoor
u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren
over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn
SBR zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
SBR verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kinderen
SBR heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan
16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging
SBR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een
minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het
contactadres op onze website

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen.
Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of
verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als de SBR uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
· Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
· Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de Stichting SBR.
· Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
· Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
· Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. SBR zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk
reageren. Vervolgens kunt u de SBR verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen,
waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de SBR in ieder geval
binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden te allen tijde gewijzigd
worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de
website van de SBR gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
de wijzigingen op de hoogte bent.

Download als PDF: Privacy verklaring website (SBR)

074-3767663 info@sbrdelden.nl

Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)